Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Welkom op de themasite Flora- en faunawet

Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuwe website van STOWA. Om die reden wordt deze themasite momenteel niet bijgewerkt. Zodra de nieuwe website gereed is, zal ook de informatie van deze themasite worden aangepast aan de Wet natuurbescherming en informatie worden geplaatst die beschikbaar is over de nieuwe Gedragscode. 

Op 1 april 2002 is de Flora- en faunawet in werking getreden. Waterschappen hebben voor alle werkzaamheden die zij uitvoeren, te maken met de wet. Om de bepalingen uit de Flora- en faunawet in de praktijk goed te kunnen naleven, is een gedragscode opgesteld. Deze moet zorgen voor minder administratieve rompslomp en meer aandacht voor ecologie bij het uitvoeren van de werkzaamheden. In de praktijk roept het werken met de gedragscode echter nog vragen op. Via de themasite houden we betrokkenen op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond de gedragscode en de Flora- en faunawet. Verder staat er op de site veel achtergrondinformatie en kunt u er belangrijke documenten vinden.

Om snel van gedachten te kunnen wisselen over een bepaald onderwerp of een vraag te stellen aan collega waterschappers kunt u gebruik maken van het Forum Flora en Fauna. Toegang hiervoor kunt u aanvragen op de home pagina van STOWA onder het kopje Discussie/Forum Flora en Fauna. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over de site, kunt u contact met ons opnemen via g.j.berg@buwa.nl.

 

borderbottom

Onderzoek naar het directe effect van schonen en baggeren van sloten op beschermde vissoorten.

18-8-2016

Aanleiding van het onderzoek

De in de gedragscode opgenomen schadebeperkende maatregel ´het nalopen van schoonsel en bagger en het terugzetten van soorten na schonen en baggeren´ blijkt een groot knelpunt voor veel waterschappen, met name vanwege het arbeidsintensieve karakter. Ook twijfelt men aan de effectiviteit ervan. Om inzicht te krijgen in het nut en de noodzaak van deze schadebeperkende maatregel is besloten om hier nader onderzoek naar te laten doen.

Patberg W., De Bruin, A., Berg, G.J. en Kranenbarg, J. (2016). Onderzoek naar het directe effect van schonen en baggeren van sloten op beschermde vissoorten. In relatie tot de schadebeperkende maatregelen uit de Gedragscode Flora- en faunawet voor waterschappen. KenB rapport 2015-081. Koeman en Bijkerk bv, Haren.

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de evaluatie van de gedragscode Flora- en faunawet voor waterschappen. Het is de bedoeling om de uitkomsten te gebruiken als onderbouwing bij een eventuele aanpassing van de voorgeschreven schadebeperkende maatregelen uit de gedragscode.

Lees hier verder...

Nieuwe Wet Natuurbescherming - beschermde soorten

20-6-2016

Het laatste nieuws over de nieuwe Wet Natuurbescherming is op de themasite Flora- en faunawet geplaatst!

De Werkgroep Wet Natuurbescherming van het Netwerk Groene Bureaus heeft een lijst opgesteld van de beschermde soorten onder de Nieuwe Wet Natuurbescherming. De lijsten voor zover deze nu bekend zijn, zijn op de themasite geplaatst. Aan de lijsten kunnen geen rechten worden ontleend. 

Soortprotocollen

Soortenstandaards