Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Vrijstelling en ontheffing

In de praktijk van de Flora- en faunawet is het relevant te weten wat voor type activiteit of soort werkzaamheden worden uitgevoerd. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen enerzijds activiteiten en werkzaamheden die regelmatig op dezelfde wijze en met dezelfde intensiteit plaats vinden in kader van bestendig gebruik, beheer of onderhoud en anderzijds activiteiten in het kader van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. Werkzaamheden in het kader van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting zijn werkzaamheden die eenmalig plaatsvinden, bijvoorbeeld in het kader van achterstallig onderhoud, een nieuwe inrichting van een gebied, de bouw van een gebouw, of een functieverandering.

Afhankelijk van het type activiteit of het type werkzaamheden, de categorie waarin de beschermde soort valt en de verbodsbepaling die overtreden wordt, geeft de Flora- en faunawet de mogelijkheid om een vrijstelling of een ontheffing te verkrijgen voor het overtreden van die verbodsbepaling. Een vrijstelling kan algemeen geldend zijn, maar kan ook alleen dan worden verleend als aan specifieke voorwaarden is voldaan, bijvoorbeeld wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd zoals beschreven in een door de Minister van EZ (voorheen EL&I) goedgekeurde gedragscode voor die werkzaamheden. Ook kan er ontheffing worden verleend voor het overtreden van verbodsbepalingen. In alle bovenstaande gevallen dient er wel aan een aantal voorwaarden voldaan te zijn. De zorgplicht en de verbodsbepalingen gelden op het niveau van individuen van soorten; bij de afweging of er een vrijstelling of een ontheffing verleend kan worden zal er op populatieniveau worden getoetst.

In onderstaand stroomschema is aangegegeven hoe gehandeld moet worden bij het al dan niet aantreffen van beschermde soorten.

Algehele vrijstelling

Voor soorten uit tabel 1 geldt sinds 23 februari 2005 een algemene vrijstelling die in het kader van de Flora- en faunawet wordt verleend bij:

  • bestendig beheer en onderhoud in landbouw en bosbouw,
  • bestendig beheer en onderhoud van watergangen en bermen en in het kader van natuurbeheer,
  • bestendig gebruik of
  • werkzaamheden in het kader van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting.

De reden hier achter is dat deze soorten zodanig algemeen voorkomen in Nederland, dat de gunstige staat van instandhouding momenteel niet in het geding is. De algemene zorgplicht (artikel 2) blijft wel onverminderd van kracht.

Vrijstelling met gedragscode

De wet biedt de mogelijkheid om een gedragscode op te stellen voor werkzaamheden die vallen onder de volgende categorieën:

  • bestendig beheer en onderhoud in landbouw en bosbouw,
  • bestendig beheer en onderhoud van watergangen en bermen en in het kader van natuurbeheer,
  • bestendig gebruik en
  • werkzaamheden in het kader van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting.

Indien de gedragscode goedgekeurd is door de Minister van EZ en er wordt aantoonbaar gewerkt conform de gedragscode, dan geldt voor deze activiteiten:

  • een vrijstelling voor soorten uit Tabel 2
  • een vrijstelling voor soorten uit Tabel 3 en vogels, met uitzondering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting en ontwikkeling.

Een gedragscode heeft een maximale geldigheid van 5 jaar. Gedragcodes zijn algemeen geldend. Dat betekent dat een ieder gebruik kan maken van de vrijstelling op basis van een goedgekeurde gedragscode, ook als die goedgekeurde gedragscode door een andere partij of sector en voor een andere partij of sector is opgesteld. Wezenlijk is, dat aantoonbaar wordt gewerkt in overeenstemming met de goedgekeurde gedragscode.

Ontheffing

Wanneer het niet mogelijk is de activiteiten via een goedgekeurde gedragscode uit te voeren, moeten mitigerende maatregelen worden genomen om de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats te garanderen. Wanneer geen of onvoldoende mitigerende maatregelen kunnen worden genomen dient een ontheffing te worden aangevraagd. Een ontheffing kan tegenwoordig alleen nog digitaal aangevraagd worden via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

 

Ontheffing aanvragen