Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Kalender van werkzaamheden

Voor beschermde soorten planten en dieren dienen de verschillende werkzaamheden te worden afgestemd op de gevoeligheid van een soort of populatie voor de betreffende werkzaamheden. De onderstaande tabellen geven de meest tot minst gunstige perioden aan, waarbij direct duidelijk wordt dat uitvoeren van werkzaamheden in de periode half maart tot en met half juli voor veel van de werkzaamheden de meeste schade toebrengt aan beschermde soorten. De meest gunstige periode is de nazomer en de herfst, met name september en oktober.

Bij werkzaamheden wordt strikt onderscheid gemaakt tussen onderhoud en ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. Met cijfers is bij de werkzaamheden een notitie geplaatst van de specifieke voorzorgsmaatregelen die men dient te plegen. De uitleg wordt bij de legenda gegeven.

ONDERHOUD

  Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Maaien bermen, dijken en schouwpaden                            
Schonen van het natte profiel                            
Baggeren van bodems en herprofilering                            
Herstelwerkzaamheden (1.)                        
Begrazen (2.)                        
Snoeien en dunnen van opgaande beplanting                            
Onderhoud waterkeringen                            
Onderhoud verhardingen (3.)                        

 

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN INRICHTING

  Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Verwijderen van bovengrond/graven (4.)                            
Sloop van kunstwerken en gebouwen (5.)                        
Bouwactiviteiten (6.)                        
Afdammen, dempen, vergraven van watergangen                          

 

LEGENDA

  Voorkeursperiode, met minste risico op afbreuk aan populatie van soorten.
  2e voorkeursperiode: "ja, mits". Uitvoering met de nodige schadebeperkende maatregelen.
  3e voorkeursperiode: "nee, tenzij". Alleen in uiterste noodzaak en met de nodige schadebeperkende maatregelen.

 

  1. Tijdens broedzeizoen rekening houden met voorkomen van broedende vogels en andere beschermde soorten.
  2. Begrazingsdruk (aantal dieren en periode) en keuze diersoort aanpassen op voorkomen van juridisch zwaarder beschermde soorten.
  3. Tijdens broedseizoen rekening houden met voorkomen van broedende vogels en andere beschermde soorten.
  4. Bij het voorkomen van juridisch zwaarder beschermde amfibieën, reptielen en zoogdieren moet de periode van winterrust vermeden worden het uitvoeren van deze werkzaamheden (november t/m maart).
  5. Rekening houden met groeiplaatsen beschermde muurplanten en voorkomen vanonder meer (gier)zwaluwen, overwinterende (juridisch zwaarder beschermde) amfibieën en reptielen, steenmarters en vleermuizen.
  6. Rekening houden met de voortplanting van vogels en beschermde zoogdieren en amfibieën.