Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Praktische uitvoering bij beheer en onderhoud

In de onderhoud– en beheerplannen geeft men aan hoe voorkomen zal worden dat afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de juridisch zwaarder beschermde (populaties van) soorten. Dit betekent onder meer: werken in de minst kwetsbare periode, en als dat niet mogelijk is, aanvullende maatregelen inzetten. In alle gevallen geldt dat maatregelen dienen te worden vastgelegd. De effecten daarvan op de betreffende soorten dienen te worden gemonitord.

Werkzaamheden die onder beheer en onderhoud vallen zijn:

 • maaien van kruidachtige vegetaties op bermen, dijken en schouwpaden;
 • schonen van waterlopen en oevers;
 • baggeren van bodems, herprofilering en herstelwerkzaamheden aan oevers;
 • begrazen;
 • snoeien en dunnen van opgaande beplanting;
 • onderhoud aan waterkeringen;
 • onderhoud aan verhardingen.


Welke elementen altijd besparen?

Bij alle werkzaamheden van het waterschap worden in beginsel de volgende elementen gespaard:

 • Broedkolonies en andere jaarrond beschermde vogelnesten (onder andere nesten van Roek en uilen);
 • plaatsen waar juridisch zwaarder beschermde vissoorten, amfibieën en insecten paaien, paren, eieren afzetten, opgroeien of overwinteren;
 • vleermuiskolonies in bomen en gebouwen;
 • broeihopen van ringslangen;
 • dassenburchten. Voor onvermijdelijke schade aan dassenburchten wordt altijd een ontheffing aangevraagd.


Bij werkzaamheden na zonsondergang wordt rekening gehouden met de activiteit van onder andere padden, kikkers, vleermuizen en dassen.

Kalender van werkzaamheden