Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Praktische uitvoering bij ruimtelijke ontwikkeling en inrichting (nieuwe werken)

Bij deze werkzaamheden moet er rekening mee worden gehouden dat voor soorten uit tabel 3 van de Flora- en faunawet  en vogels geen vrijstelling mogelijk is, ook niet met een geldige gedragscode. Indien sprake is van verboden handelingen ten aanzien van deze soorten moet hiervoor een ontheffing worden aangevraagd. Het naleven van de onderstaande gedragsregels zal echter de negatieve gevolgen zeker verminderen en de kans op het verkrijgen van een ontheffing vergroten.

Werkzaamheden die onder ruimtelijke ontwikkelingen en inrichting vallen zijn o.a.:

 • verwijderen van bovengrond en andere graafwerkzaamheden;
 • sloop van kunstwerken en gebouwen;
 • bouwactiviteiten;
 • afdammen, dempen of vergraven van wateren.


Voorbereiding van nieuwe werken

Voorafgaand aan de realisatie dient er een voldoende dekkend en actueel overzicht van de verspreiding van de juridisch zwaarder beschermde planten– en diersoorten in het plangebied en de directe omgeving te zijn. In het geval van het voorkomen van soorten uit tabel 3 en vogels dient een ontheffing te worden aangevraagd bij de Minister van EL&I waarbij wordt aangetoond dat:

 • er sprake is van een dwingende reden van groot openbaar belang;
 • de ingreep niet op een andere, minder schadelijke wijze of op een andere locatie kan plaatsvinden;
 • de gunstige instandhouding van de getroffen soort(en) gewaarborgd is;
 • voldoende mitigerende maatregelen en compensatie worden toegepast.


Aanpassing werkzaamheden

De benodigde maatregelen worden door het waterschap in een Programma van Eisen of besteksvoorschriften ook voorgeschreven aan anderen die werkzaamheden in opdracht van het waterschap uitvoeren. Het waterschap houdt hier toezicht op. Tijdens de werkzaamheden wordt gecontroleerd op het alsnog voorkomen of hervestigen van juridisch zwaarder beschermde soorten. Indien dit het geval is worden plan en werkzaamheden hierop aangepast. Verboden handelingen ten aanzien van vogels, hun nesten en eieren wordt door middel van preventie voorkomen, bijvoorbeeld door de werkzaamheden buiten het broedseizoen te laten plaatsvinden.

Compensatie van leefgebieden

Indien de wet verplicht tot compensatie van leefgebieden, worden nieuwe leefgebieden aangelegd voor de betreffende soorten. Hierbij wordt met de volgende punten rekening gehouden:

 • is het oppervlak van het nieuw in te richten terrein voldoende groot en voldoende geschikt om de betreffende soort(en) te handhaven?;
 • maakt het nieuwe terrein deel uit van een samenhangend ruimtelijk netwerk van geschikte leefgebieden voor de betreffende soorten?;
 • is het nieuwe terrein tijdig voor de aanvang van de ingreep gereed en geschikt voor het herbergen van de desbetreffende soort(en)?

Kalender van werkzaamheden